Κυριακή, 8 Απριλίου 2012Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας Δημοσίων έργων
N.3528/2007


ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-4-2012.Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. .
Ν.3316/2005
ΝΕΟ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29/3/2012.Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων (ν.3316/2005)          

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

N.4024/2011


ΝΕΟ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26/3/2012.Συλλογή διατάξεων -εγκυκλίων για το νέο ενιαίο Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο-εργασιακή εφεδρεία ,κωδικοποιημένες έως και τις διατάξεις του ν.4057/2012-ΦΕΚ 54/Α/2012 και του ν. 4058/2012 -ΦΕΚ 63 Α/22-3-2012


ΝΕΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5/2/2012. Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού (Ν.2362/1995, π.δ.136/2011, 97/2011,π.δ.113/2010, π.δ.151/1998 και 136/1998) κωδικοποιημένες μετά τις τροποποιήσεις της Π.Ν.Περιεχομένου ΦΕΚ 268 Α/31-12-2011 και του ν.4038/2012-ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012